Sellorder.com ขอแจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ผู้ใช้บริการ / ผู้เยี่ยมชมเพื่อรับทราบดังต่อไปนี้

1. โดยการใช้งานเว็บไซต์ Sellerorder.com ท่านได้ยอมรับข้อกำหนดการใช้ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการการเข้าใช้งานแก่ท่าน บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ

2. ร้านค้าซึ่งเปิดใช้บริการระบบของเรา จะต้องจำหน่ายสินค้าเฉพาะที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น หากตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ถูกกฏหมาย บริษัทฯ สามารถปิดบัญชีที่ใช้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องชดใช้ใด ๆ ให้กับร้านค้า

3. บริษัทฯ ไม่รับประกัน หรือ ไม่มีการรับรองว่าข้อมูล หรือ เนื้อหาทุกอย่างที่ปรากฎบนเว็บไซต์นั้นจะถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

4. ข้อมูลที่ท่านได้บันทึกไว้ในระบบของเรา ข้อมูลร้านค้า ข้อมูลลูกค้า รายการสั่งซื้อ ฯลฯ ทางบริษัทฯ รับทราบว่าเป็นข้อมูลสำคัญ และพยายามดูแลอย่างดีที่สุด กรณีสุดวิสัย อาจมีการสูญหาย/เสียหาย โดยที่บริษัทฯ อาจจะนำกลับมาไม่ได้ ซึ่งท่านรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อตกลงใช้บริการ

5. การใช้งานของร้านค้าสามารถถูกปรับเปลี่ยนได้ หากบริษัทฯ ตรวจพบการใช้งานที่ทำให้ระบบของเราอาจมีปัญหา หรือมีเหตุจำเป็น

6. ข้อมูลร้านค้า และลูกค้าของร้านค้า จะไม่ถูกเปิดเผยให้กับผู้อื่นเพื่อจำหน่าย เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลร้านค้าให้กับคู่ค้าในบางกรณี และ/หรือ บางกรณีเป็นไปตามข้อบังคับของกฏหมาย หากได้รับการร้องขอ

7. การลงทะเบียนใช้บริการเช่าระบบของเราเป็นแบบรายปี ร้านค้าจะต้องผูกผันสัญญากับบริษัทฯ อย่างน้อย 1 ปี กรณียกเลิกก่อน บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่คืนเงินให้กับร้านค้า หากร้านค้าต่อสัญญาเช่าจากเดิมเพิ่มตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป กรณียกเลิก บริษัทฯ ยืนดีคืนเงิน ตั้งแต่ปีที่ 2 ในส่วนที่ร้านค้ายังไม่ใช้บริการให้

8. การเปลี่ยนแปลง "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ อาจมีการแก้ไขเป็นระยะๆ เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการ หรือเป็นข้อบังคับของกฏหมาย